Bericht

Advies Stadsdeel-commissie over HIB in de wind geslagen

Geplaatst op 18 oktober 2020, 20:25 uur

In maart 2020 adviseerde de Stadsdeelcommissie Noord - na het consulteren van verschillende partijen uit gebied - negatief over de Herijking Investerings-nota Buiksloterham. Dit advies is genegeerd door het Dagelijks Bestuur, dat positief adviseerde aan wethouder van Doorninck. Dat is best raar, als je weet waarom de Stadsdeelcommissie negatief adviseerde.

Sinds enige tijd geleden de stadsdelen werden afgeschaft, bestaan er in Amsterdam Stadsdeelcommissies. Het idee was ooit dat de leden daarvan als een soort oren en ogen van de wijk zouden fungeren en dat het contact van de burger met de politiek op die manier versterkt kon worden. Welnu, u begrijpt dat we die gelegenheid niet voorbij wilden laten gaan met betrekking tot het HIB. We hebben sinds mei 2018 op gezette momenten contact gehad met de 4 leden van de stadsdeelcommissie (SDC) die Oud Noord vertegenwoordigen. Want jazeker, het Nieuwe Buiksloterham valt in de SDC onder Oud Noord. De 4 leden vertegenwoordigen ook nog eens de 4 partijen die in de Centrale Stad samen de coalitie vormen: Groen Links, D66, PvdA en SP. Een ideale uitgangssituatie om dat contact tussen burger en overheid te herstellen, zou je zeggen. De praktijk is helaas anders. 

We kunnen stellen dat de 4 leden van de SDC een goed beeld hebben kunnen krijgen van de problematiek in de Buiksloterham en we willen hen dan ook bedanken voor het feit dat ze ons al die tijd hebben willen aanhoren. Bij de besluitvorming rondom het HIB wordt ook de SDC om advies gevraagd. Die zit er immers niet voor niets.  Het is dan alleen wel een beetje sneu om te zien dat allereerst het Dagelijks Bestuur (DB) van Stadsdeel Noord (SP, GL, D66) dat advies volslagen negeert en dat vervolgens wethouder van Doorninck doodleuk beweert dat Stadsdeel Noord positief heeft geadviseerd. 

Hieronder, zonder commentaar, het advies van de Stadsdeelcommissie uit maart 2020. Lees en oordeel zelf. 

Advies stadsdeelcommissie:

Advies van de stadsdeelcommissie aan het DB
De stadsdeelcommissie is niet onverdeeld positief over het Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham. Wij hebben veelvuldig met groepjes bewoners gesproken en willen de volgende zorgen graag onder de aandacht brengen. Wij zijn blij met het feit dat ook het DB kritische kanttekeningen zet bij het HIB. Daar gaat de sdc in mee, met de volgende aanvullingen dan wel aanscherpingen:

Omgevingsplan
Allereerst heeft het ons verbaasd dat er is gekozen voor een HIB en niet voor een omgevingsplan. In aanloop naar de Omgevingswet, had het ons logisch geleken om hiervoor te kiezen. Dat biedt namelijk de mogelijkheid om een integrale visie voor het gebied uit te werken. Nu krijgen we toch het gevoel: xx aantal woningen MOETEN worden gebouwd, daarna kijken we wel welke ruimte nog overblijft voor groen/sport/maatschappelijk etc.

MER
De MER die is gebruikt voor de HIB is al 15 (!) jaar oud. De sdc verzoekt om zo gauw mogelijk een nieuwe MER uit te voeren, op basis waarvan (nieuwe) bouwplannen getoetst kunnen worden.

Verdichting en groen
In vergelijking met het nog bestaande bestemmingsplan is de woningbouwopgave en de daaruit volgende verdichting van het gebied enorm. Van ongeveer 4.500 woningen naar 8.500, bijna een verdubbeling. Wij begrijpen dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden in Amsterdam en ook in Buiksloterham. Desalniettemin maken wij ons ernstige zorgen over de leefkwaliteit. Als gevolg van het besluit zal het gebruiksgroen niet de genormeerde 137.000 m2 maar slechts 85.000 m2 (!!) beslaan. Daar staat tegenover dat het ecosysteemgroen van 91.000 naar 135.000 groeit. Deze komt echter voor een groot deel op particuliere grond. Conclusie: er is praktisch geen groen om een partijtje te voetballen of te verblijven. Wij verzoeken dan ook te zoeken naar meer ruimte voor groen, indien mogelijk ook te kijken naar gebieden binnen BSH die buiten deze HIB vallen maar waar wellicht nog mogelijkheden zijn om te vergroenen. Daarnaast sluiten wij ons aan bij het DB en achten wij het noodzakelijk dat de ontwikkeling van de bouw gelijk opgaat met de ontwikkeling van het zo noodzakelijke groen.


Sport norm
Naast de groennorm, wordt ook de sportnorm hier niet gehaald, net als in andere ontwikkelgebieden in Noord. De SDC vindt dit zorgwekkend. Voldoende sportmogelijkheden hebben een grote toegevoegde waarde voor de leefbaarheid van een gebied. Juist sporten kan ook van waarde zijn om de doelstelling van ‘ ongedeelde wijk’ te halen. Juist op het sportveld of in de sportclub komen verschillende mensen elkaar tegen. We verzoeken dan ook om
te onderzoeken of er toch extra mogelijkheden zijn om te kunnen sporten.

Bereikbaarheid en mobiliteit
Een tweede punt waar wij ons ernstig zorgen over maken is de bereikbaarheid. De ponten over het IJ zijn in aantal en vaarfrequentie toegenomen. De Sprong over het IJ en bijbehorende maatregelen laat nog op zich wachten. Daar komt bij dat ook elders in Noord (Hamerstraatkwartier, Klaprozenweg o.a.) uitgebreid wordt met een toename van reizigers tot gevolg. De huidige pontverbindingen zijn absoluut onvoldoende om de grote toestroom van vnl. fietsers in de piekuren op te vangen. Groei van het aantal woningen (en werkplekken bovendien) moet gelijk opgaan met de
groei van de oeververbindingen.

Circulaire economie en ondernemerschap
Er wordt in het HIB niet veel gezegd over wat er nu aan bedrijven zit, wat die voor mooie producten maken of zinvolle diensten aanbieden, of op wat voor manier die werken en hun ruimte gebruiken. De Ceuvel en andere duurzaamheidsinitiatieven komen in het hoofdstuk economie niet voor en worden als tijdelijk of als broedplaats getypeerd en daarmee als maatschappelijk initiatief, kennelijk zonder economische betekenis. Wij pleiten voor een
sterker inhoudelijke insteek waarbij meer rekening wordt gehouden met huidige bedrijven, zoals de Ceuvel.

Ongedeelde wijk en voorzieningen
Er komen scholen en voorzieningen voor allerlei soorten zorg, voor jongeren en buurt- en wijkruimtes. Het is goed dat daar plaats voor gemaakt is. Wel zou dit een kans kunnen zijn om de doelstelling van de ongedeelde wijk te halen, door één of twee van de basisscholen te verplaatsen naar de rand van het gebied. Juist het basisonderwijs is een goede manier om kinderen uit verschillende milieus (en dus ook hun ouders) met elkaar in contact te laten
komen. Willen we serieus meer bruggen slaan naar de Van der Pekbuurt, dan is het verstandig juist die ‘normale’ en alledaagse voorzieningen in het grensgebied te plaatsen.

Ridderspoorweg
Op meerdere wegen, waaronder de Ridderspoorweg, wordt de geluidsnorm overschreden. De Ridderspoorweg is een belangrijke route in BSH voor zowel fietsers als auto’s. Er staan bovendien veel woningen direct aan deze weg. We adviseren om op de Ridderspoorweg een maximum snelheid van 30 km te hanteren om te kunnen voldoen aan de geluidsnorm en de weg voor alle gebruikers veilig en leefbaar te houden/maken. Ook zal dit hopelijk bijdragen aan
een betere oversteekbaarheid van deze weg, die alleen maar drukker zal worden door de hoeveelheid nieuwe woningen die worden gebouwd.