Bericht

Schriftelijke vragen in de gemeenteraad over HIB

Geplaatst op 12 oktober 2020, 01:00 uur

We plaatsen hier, zonder commentaar, de schriftelijke vragen die door PvdD, VVD en PvdO gesteld zijn aan het college van burgemeester en wethouders, over de Herijking Investeringsnota Buiksloterham (HIB). Nou goed dan, we willen niet nalaten om deze opmerking te maken: we zijn heel blij dat er vragen worden gesteld over de Investeringsnota en zullen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten dat deze gesteld zijn. En dan nu de letterlijke tekst van de Schriftelijke vragen 2020, volgnummer 348, d.d. 2-10-2020:

Onderwerp

Schriftelijke vragen van de leden Bloemberg-Issa, Naoum Néhmé en Van Soest inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstellers:

Bij de fracties van de Partij voor de Dieren, VVD en Partij van de Ouderen leven er zorgen, net als het Dagelijks Bestuur en inwoners van stadsdeel Noord, over bepaalde onderdelen binnen de investeringsnota Buiksloterham 2020. Met de investeringsnota Buiksloterham 2020 voldoet de wijk bijvoorbeeld niet aan de Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en sport, die sinds 2018 door de gemeente wordt gehanteerd bij bouwontwikkelingen. Indieners hebben vragen over de hoeveelheid gebruiksgroen en wat hier onder verstaan wordt. Daarnaast willen de indieners weten waarom het college in de ruimte voor bedrijven en kantoren schrapt (t.o.v. het investeringsbesluit van 2006) en in hoeverre dit gevolgen zal hebben voor het toekomstige vestigingsklimaat. Ook is het onduidelijk waarom de oorspronkelijke bouwverhoudingen van 30% sociale huur en 70% midden en duursegment nu worden veranderd in 40% sociale huur en 60% midden- en duursegment en hoeveel dit de Amsterdamse belastingbetaler zal kosten. Besluitvorming is daarom uitgesteld in de raadsvergadering van 30 september 2020. Vragenstellers willen meer informatie van het college om dit mee te nemen in een nieuwe commissiebespreking.

Gezien het vorenstaande stellen de leden Bloemberg-Issa, Naoum Néhmé ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, VVD en Partij van de Ouderen, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 • 1. Het gebruiksgroen zal in plaats van de genormeerde 137.000m2 maar slechts 85.000m2 beslaan. Welke mogelijkheden ziet het college om het gebruiksgroen uit te breiden? Zijn hier scenario’s voor?
 • 2. Hoeveel openbaar groen blijft er feitelijk over? Wat wordt er onder de resterende genormeerde 85.000m2 aan gebruiksgroen verstaan? Welke onderdelen tellen mee? Graag een toelichting.
 • 3. Valt de resterende genormeerde 85.000m2 gebruiksgroen binnen het plangebied? Zo nee, hoeveel procent valt buiten het plangebied? Graag een toelichting.
 • 4. Vergroening is niet alleen belangrijk om de leefbaarheid van de wijk te garanderen, maar ook noodzakelijk i.v.m. klimaatadaptatie. Hoe wil het college de stedelijke groennorm alsnog behalen?
 • 5. Hoe wil het college de stedelijke sportnorm alsnog behalen?
 • 6. Wanneer krijgt de raad te horen of het behalen van de sportnorm buitensporten buiten het plangebied mogelijk is?
 • 7. De wethouder geeft in haar brief aan dat er geen belangrijke nadelige gevolgen op gebied van flora en fauna te verwachten zijn ten gevolge van het totaalprogramma in de investeringsnota. Worden er positieve gevolgen verwacht op het gebied van flora en fauna in het gebied en zo ja, welke?
 • 8. Is er meer bekend over de gevolgen van de verhoging van het bouwvolume, meer hoogbouw, voor zonlicht en windhinder op het maaiveld?
 • 9. Welke onderzoeken zijn uitgevoerd met betrekking tot de luchtkwaliteit met de uitvoering van deze plannen met extra woningen en de bouwplannen in de omliggende gebieden, die allen meer verkeer zullen trekken?
 • 10. Is er een AERIUS-berekening gemaakt om te beoordelen of de stikstofdepositie ten gevolge van het plan invloed heeft op nabijgelegen Natura-2000 gebieden (Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske)? Zo nee, waarom niet en overweegt het college dit nog te onderzoeken?
 • 11. Is het waar dat er geen onderzoek is gedaan naar milieuzonering en geluidseffecten van bedrijven, waardoor niet duidelijk is in hoeverre de bedrijvigheid gecombineerd kan worden met woningen? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd en overweegt het college dit nog te onderzoeken?
 • 12. Kunnen de bouwplannen getoetst worden aan de hand van de nieuwe MER die wordt uitgevoerd?
 • 13. Door de herontwikkeling gaat ook veel werkgelegenheid in met name kleine bedrijven verloren. Hoe zit het met de woon-werkbalans in Noord en wat betekent dit voor het woon-werkverkeer?
 • 14. Hoe wil het college ervoor zorgen dat er een sociaal veilige en verblijfsvriendelijke buitenruimte ontstaat?
 • 15. Met welk saldo zal de grondexploitatie worden verminderd gezien de voorgestelde verandering in het woonprogramma van 30/70 naar 40/40/20 op de gemeentelijke kavels?
 • 16. Het college schrijft dat het geen enkele betaalbare koopwoningen wil bouwen omdat ze een gewild beleggingsobject kunnen zijn. Vindt het college het een gerechtvaardigde reden om Amsterdamse middeninkomens te duperen omdat er mogelijk investeerders zijn die in enkele koopwoningen geïnteresseerd zouden zijn?
 • 17. Het college heeft zich lang grote voorstander getoond van de zelfwoonplicht en heeft inmiddels ingestemd met deze maatregel. Is door het college overwogen de zelfwoonplicht van toepassing te verklaren op de betaalbare koopwoningen in dit plangebied en ze daarom alsnog te gaan bouwen? Zo nee, waarom niet?
 • 18. Zijn afspraken mogelijk met de projectontwikkelaars om betaalbare koopwoningen te bouwen niet al te klein te laten uitvallen? Zo ja aan wat voor afspraken moeten we denken?
 • 19. Het college wil de verhouding veranderen (t.o.v. Investeringsbesluit van 2006) tussen wonen en niet-wonen van 50-50 bij nieuwe ontwikkelingen naar 70-30. Hoe relateert deze nieuwe verhouding tot de Bedrijvenstrategie 2020-2030 en Koers 2025?
 • 20. Eerder waarschuwde wethouder Everhardt in de Bedrijvenstrategie: “Als de gemeente niet ingrijpt, verdwijnen ambachtelijke bedrijven, maakindustrie en reparatiewerkplaatsen uit de stad.” Ten koste van welke huidige en toekomstige bedrijvigheid zal de vermindering in de ruimte voor bedrijven en kantoren gaan? Heeft het college een impactanalyse verricht waarin toekomstscenario’s zijn doorgerekend van de impact van deze wijziging voor het vestigingsklimaat?
 • 21. Op basis van welke concrete afwegingen maakt het college de keuze tussen ruimte voor wonen en ruimte voor werken? En is het college het met de indieners eens dat de charme van Amsterdam is dat het een woon- en werkstad is waar ook ruimte is voor recreeeren en sporten?
 • 22. Is het college bereid deze vragen te beantwoorden voor bespreking in de volgende commissievergadering Ruimtelijke Ordening?

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

H. Naoum Néhmé

W. van Soest 

 

PS

Voor wie alleen deze bijdrage leest: het feit dat deze vragen gesteld worden is de verdienste van VEBAN, de Beheergroep Buiksloterham, en een grote groep bewoners en bedrijven. Wij hebben het Stadslab uitgenodigd om hieraan mee te doen, maar dat heeft ervoor gekozen om dat niet te doen.

 

Illustration
 
Documenten