Bericht

Raadscommissie RO vindt HIB niet rijp voor besluitvorming

Geplaatst op 24 september 2020, 15:14 uur , door John Zondag

Op 23-9-2020 is het HIB (Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham) besproken in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Zie onderstaande video en oordeel zelf. Mijn inspraak is te zien aan het begin. In 3 minuten moet je reageren op een plan met meer dan 10 jaar voorgeschiedenis. Wegens 'tijdgebrek' mochten er maar beperkt insprekers aanwezig zijn. Teksten die niet 48 uur van tevoren werden aangeleverd staan ook niet op de raadsagenda.

Omdat er heel veel mis is met het HIB hebben we een lobby georganiseerd vanuit bewoners en bedrijven gezamenlijk. We zijn immers nog steeds een werk- en woongebied. Het werken maakt het gebied speciaal, maar het werken staat tegelijk het meest onder druk, alle circulaire pretrenderings ten spijt. En hoewel het evident is dat belangen van bewoners en bedrijven niet altijd gelijklopen, hebben we één gedeeld fundamenteel bezwaar: dat het HIB niet voldoet aan de eisen gesteld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Er wordt gepoogd de bebouwingsmogelijkheden op te rekken door te doen alsof dat met een 'spelregelkaart' geregeld kan worden, terwijl de facto het bestemmingsplan wordt omzeild. En dus de mogelijkheid op inspraak en bezwaar op het gebied als geheel. We hebben dit in januari 2020 laten onderzoeken door een advocaat en in februari gezamenlijk ingediend als inspraakreactie. 

Na driekwart jaar is er dan eindelijk een Nota van Beantwoording en heeft het college op 1-9 besloten het voor te dragen voor besluitvorming. Uiteindelijk hebben we samen met de VEBAN voorgesprekken gehad met een aantal partijen. Resultaat: dat het HIB gedurende anderhalf uur is behandeld. Wat best uitvoerig is. Mij viel op dat veel partijen erg goede vragen stelden. Ik noem geen namen maar ik was aangenaam verrast.

Na anderhalf uur vergaderen heeft de commissie besloten om de Raad te adviseren dat het HIB nog niet rijp is voor besluitvorming.

Er zijn twijfels over misgelopen participatie, het niet maken van een MER, het niet beschikbaar zijn van verkeersnota's, water- lucht- en bodemkwaliteit, het ontbreken van een stikstofonderzoek, het niet voldoen aan de Referentienorm Groen (63% onder het minimum, er worden 9 voetbalvelden gerealiseerd terwijl er 24 nodig zijn! er ontbreken er dus 15!!), het willen oprekken van de bebouwingsmogelijkheden zonder het bestemmingsplan te willen wijzigen, het toestaan van hotels, waardoor het werken nog harder het gebied wordt uitgejaagd... gegoochel met sport, flauwe verwijzingen naar Parijse dichtheden... teveel om op te noemen.

Een meerderheid van de commissie heeft de wethouder gevraagd om dit beter uit te zoeken. Of dit ertoe leidt dat het HIB inderdaad wordt uitgesteld moeten we nog zien want de coalitiepartijen kunnen al deze signalen nog steeds negeren, hoe stellig bewoners en bedrijven ook ageren. Het is dus zaak om dat te voorkomen. Het is in ieder geval aan iedereen duidelijk dat de genoemde pijnpunten bestaan en beter moeten worden uitgezocht voordat er zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden.