Nieuw bericht

HIB besproken: circulair, juridisch en spelregelkaart

geplaatst op 27 januari 2020, 20:43 uur, door Stadslab Buiksloterham Circulair
Een goed bezochte avond over de Herijking van het Investeringsbesluit Buiksloterham leverde concrete afspraken op over gezamenlijk ingediende inspraakreacties en mogelijk ook over juridische actie.

Tot en met 4 februari kunnen bewoners en andere betrokkenen een schriftelijke inspraakreactie indienen bij de gemeente Amsterdam over het HIB. Om inhoudelijk dieper op enkele onderwerpen in te kunnen gaan organiseerde Stadslab 23 januari een bewonersavond met drie sprekers.

 

Eerste sprekers - Circulair:
Dit werden er uiteindelijk vier, want Gerard Roemers van Metabolic had zijn collega Chandar van der Zande meegenomen.

-  Hoe kun je verdichten en tegelijk een productieve stadswijk blijven.

-  Groen moet ook als aparte functie meer ruimte krijgen en niet alleen aan en op woningen e.d.

-  Meer aandacht/ruimte voor smart grids: uitwisseling van energie op grotere schaal dan de kavel.

-  Bouwlogistiek beter organiseren, gezamenlijke opslag en aanvoer last mile, ook ism andere omliggende buurten.

- Hergebruik bouwmaterialen, ook in gebouwen proberen/stimuleren, tot nu toe vooral in infrastructuur.

- Vervuilde grond: niet alle berging is circulair, kan er niet meer schoongemaakt worden.

-  Schaal zoeken voor duurzaamheid en circulariteit: HI is kavel/projectgericht in plaats van integraler naar het gebied te kijken.

Chandar van der Zande specifiek vond tien procent voor alternatieve woonvormen weinig. 

 

 

Tweede spreker - juridisch:
Martijn van der Hulst van Corten De Geer Advocaten analyseerde de juridische aspecten van het investeringsbesluit.

- Juridisch bestaat  een 'investeringsbesluit' niet.

- Het plan dat voorligt lijkt nog het meest op een structuurvisie. 

- Er zijn geen mogelijkheden voor  bezwaar en beroep zoals bij een bestemmingsplan of omgevingsplan.

- Daarmee is de vraag “waarom” ontwikkelen niet, en de “wat ontwikkkelen” vraag wel juridisch toetsbaar. En dat ondanks groete wijzigingen in verkeer/parkeren, geluid, gezondheid, milieubelasting door verdichting (terwijl alleen een MER bestaat voor een deel van de ontwikkeling, namelijk dat deel dat onder het bestemmingsplan valt).

- De impliciete verwachting dat de partijen in het gebied met een grondpositie ook gaat doen wat er in het HIB staat, is nergens op gebaseerd. Terwijl individuele ondernemers en grondeigenaren hier niet toe kunnen worden gedwongen. Hiervoor biedt het HIB geen oplossing.

- Beter zou zijn geweest te anticiperen op 2021 en alvast een Omgevingsplan te maken voor Buiksloterham. Hiermee zou een stevige opvolger van het Bestemmingsplan Buiksloterham ontstaan, waarin ook aandacht is voor gezondheidsaspecten, dat aan alle juridische eisen moet voldoen en waar betrokkenen ook tegen in bezwaar kunnen gaan.

- Ieder ontwikkeling wordt op zich bekeken en beoordeeld met HIB: geen integrale afweging voor gebied.

- Omgevingsplan is beter, is mengpaneel. Kan deels veeleisend zijn indien op andere aspecten minder veeleisend.

- Vraag gemeente om gezamenlijk met bewoners/bedrijven een Omgevingsplan op te stellen. Biedt ook meer mogelijkheden aan gezondheid aandacht te besteden.

 

Dit leidde tot een levendige discussie in de zaal. Is het de moeite waard inspraakreacties te schrijven met het verzoek dit investeringsbesluit terzijde te leggen en een Omgevingsplan te maken?

Is dat een realistische strategie? Is een MER afdwingbaar? Wat is wijsheid? Sommige buurbewoners opperden het idee om advocaat Martijn van der Hulst nog meer onderzoek te laten doen op dit punt, en de kosten hiervoor gezamenlijk te dragen. Honderd euro per huishouden werd genoemd. Wie hierin interesse heeft, kan contact opnemen met Frank Alsema. (via info@buiksloterham.nl.)

 

Derde spreker - de Spelregelkaart 

Thijs Reuten was tot 2018 dagelijks bestuurslid in stadsdeel Amsterdam Oost. Zijn bijdrage was gebaseerd op zijn ervaringen met de praktijk van de spelregelkaart, voor het Cruquiuseiland in het Oostelijk Havengebied.

Spelregelkaart:

- Groot verschil tussen de uit nood geboren regels voor Cruquius, die waren ingesteld om midden in de crisis in dit oude industriegebiedje iets van ontwikkeling in gang te zetten, en de situatie in Buiksloterham.

- 'De spelregels op de spelregelkaart kunnen veel ambitieuzer', aldus Reuten.

- Het HIB hinkt op twee gedachten, terwijl gekozen zou moeten worden tussen

-          organisch of versnellen;

-          afdwingbaar maken of circulariteit maximaliseren.

Hij gaf drie praktische tips:

- leg de lat hoger, maak de spelregels veel ambitieuzer op circulariteit.

- laat de ontwikkelaars geld in een fonds storten voor de bouw van collectieve voorzieningen (scholen, gezondheidscentrum, sporthal etc.) Die moeten er namelijk ook komen en een private ontwikkelaar gaat echt niet uit zichzelf een school bouwen of meebetalen aan een park, behalve als hij ertoe wordt gedwongen.

- richt een klankbordgroep op van bewoners die de plannen de komende jaren toetst op leefbaarheid en wenselijkheid.

- Ook Reuten zei: "niet naar kavels kijken, maar naar gebied als geheel.''

- En: is het economisch duurzaam? Wat als de markt over 3 jaar verandert en de grondprijs daalt?

 Conclusies

De levendige gesprekken zorgden ervoor dat de planning van de avond enigszins moest worden aangepast. In plaats van ter plekke uiteen te gaan in kleinere groepen, kozen de deelnemers de onderwerpen waar zij gezamenlijk een inspraakreactie op willen schrijven.

De teksten komen ook hier op de site, zodat anderen hieruit kunnen putten voor hun inspraakreactie.

 

 

 

2 foto's