Nieuw bericht

Oproep in MeetUp: Kom meepraten en meebeheren

geplaatst op 13 maart 2019, 10:54 uur, door Daphne Meijer

Het was een koude donkere nacht, en bij de buren waaide een deel van het dak weg… door onverwachte weersomstandigheden was misschien niet iedereen die zich tevoren had voorgenomen om te komen, daadwerkelijk aanwezig bij de MeetUp aan de Papaverweg. Met drie interessante sprekers, Elianne in het Veld, Albert Herder en Thieu Besselink, kwam er veel ter tafel voor bewoners, ondernemers en toekomstige bewoners en ondernemers. Daarom is dit verslag langer dan gewoonlijk.

Aan het begin van de avond riepen Peter Dortwegt en Saskia Müller van Buiksloterham Circulair iedereen op zich te realiseren dat een organisatie als het stadslab niet het eeuwige leven heeft. Het wordt langzaam tijd over de horizon te kijken naar de periode erna. Bewoners en andere bij Buiksloterham betrokkenen kunnen zelf initiatieven nemen en de transformatie vormgeven. Maar om een actieve wijk te zijn, waarin bewoners participeren en samen de toekomst vormgeven, moet men elkaar wel weten te vinden en een van de middelen hiervoor is samenkomen tijdens een MeetUp. Dus luidde de aansporing van Peter en Saskia: neem de volgende keer tenminste één buurman/vrouw mee, zodat de kring groeit.

Hiernaast vroegen Saskia en Peter medewerking voor een onderzoek aan de TU Delft naar warmte-oplossingen. Een studente houdt in het kader van dit onderzoek een enquête naar gebruikte warmtesystemen in Buiksloterham, waar inmiddels al een grote ervaring is opgedaan. Saskia Müller benadrukte dat het een serieuze enquête betreft, die even tijd vergt, maar die toekomstige gebruikers van warmte-oplossingen wel vooruit zal helpen. (Meedoen? Stuur een bericht naar info@buiksloterham.nl.)

 

Ondernemers, waar zijn jullie en wat willen jullie - Elianne in het Veld

Omgevingsmanager Elianne in het Veld is binnen het gemeentelijk apparaat betrokken bij de herziening van het Investeringsbesluit Buiksloterham. Zoals ook al ter sprake kwam in de vorige Meetup, wordt dit document, waarin ook alle spelregels staan voor ontwikkeling van het gebied, op dit moment herzien. Na de zomer komt het ‘in de inspraak’ en kunnen bewoners en anderen er kritiek op leveren en suggesties voor wijzigingen doen. Voor die tijd wordt uitgebreid ook al van gedachten gewisseld met betrokkenen. Op de vorige MeetUp is ook uitdrukkelijk gevraagd aan de gemeente om rond deze update van het Investeringsbesluit meer te doen dan alleen de traditionele inspraak. Elianne in het Veld wil met name over twee aspecten in contact komen met Buiksloterham. Zij vertelde dat zij van plan is drie bijeenkomsten te organiseren over groen en de openbare ruimte in Buiksloterham.

Hiernaast wil zij dolgraag met ondernemers spreken en horen hoe ondernemers in het gebied hun toekomst zien. Het eerdere idee van de Papaverweg als productiestraat moet onderzocht worden. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn ideeën ontwikkeld over de toekomstige plekken voor ondernemers, maar zijn die wel realistisch en gewenst? Zij gaf het voorbeeld van de Papaverweg als een ‘productiestraat’, een clustering van bedrijvigheid. Hier komt de gemeente nu van terug.
In het Veld wil de ondernemers concreet vragen wat hun plannen zijn. ‘Wil je hier blijven?’, ‘Onder welke voorwaarden?’ en ‘Hoe wil je dat dan?’ Ondernemers Hilleke Ozinga van Van Dijk & Ko en Dorette Sweens boden aan de omgevingsmanager uit te nodigen voor een bijeenkomst met zo veel mogelijk ondernemers. De ontmoeting gaat zowel over de plannen voor de productieve woon/werkwijk, als concrete zaken als laden en lossen en het gebruik van de openbare ruimte door ondernemers. De bijeenkomst gaat er op korte termijn komen, want de hoofdlijn van het Investeringsbesluit moet er eind april liggen. Stadslab helpt met adressen en ruimte. (Ondernemers die willen aansluiten, kunnen een bericht sturen naar info@buiksloterham.nl en wij sturen hun contactgegevens door.)

 

5 maart 2015! En nu? - Albert Herder

Dinsdag 5 maart 2019 vierde Buiksloterham Circulair haar vierjarig bestaan. Architect Albert Herder van Studioninedots vertelde over het feestelijke moment in Pakhuis de Zwijger indertijd. Hij was in de eerste helft van de jaren ‘10 een van de initiatiefnemers om alle betrokkenen bij de nieuwe wijk bij elkaar te brengen en te onderzoeken wat er mogelijk zou kunnen zijn op het gebied van circulaire innovatie. Er verscheen een rapport dat leidde tot ‘het Manifest’. Zo stond hij aan de wieg van Buiksloterham Circulair.

Vier jaar later is het tijd voor een terugblik en een analyse van behaalde resultaten. Albert Herder sprak liever vanover de systematische en technische interventies en zag grote en bescheidener successen. Allereerst de ambitie om van Buiksloterham een Living lab te maken. Dat is gelukt; er zijn bewoners en er staat van alles op stapel, waarbij er naast de technische innovatie ook ruimte is voor sociale innovatie – de komst van zorginstelling Philadelphia. Ook het Stadslab zelf is succesvol gebleken. Herder miste wel de disruptieve innovatie, plannen en ideeën die echt iets nieuws brengen.

De technische interventies zijn ook gelukt – sommige meer dan andere. Op het gebied van water en sanitatie gaat er met het grondstoffenstation van Waternet een grote slag geslagen worden. Op het gebied van grondsanering loopt de Ceuvel, er is een begin gemaakt met materiaalkringlopen, en er is een begin gemaakt met gedeelde mobiliteit, in de vorm van het aanbod van de deelauto’s en deelfietsen van Hely. Albert Herder miste de aandacht voor recycling van gft afval – tot dusver volledig afwezig. Ook ontbreekt aandacht voor de braakliggende vervuilde gronden. Hij zou graag groen in het water zien en water- en groensystemen in de openbare ruimte. En waar zijn de goede gedeelde transportmiddelen, naast Hely?

 

De gemeenschappelijke goeden - Thieu Besselink

Filosoof, stadmaker, docent Thieu Besselink is al jaren betrokken bij stedelijke ontwikkeling, maar dan liefst wel de ontwikkeling waarin plaats is voor experimentele ruimtes en waar bewoners en gebruikers eigenaar zijn van wat er wordt ontwikkeld. Zij leren in Learning Labs hoe dit werkt, en delen de kennis. Belangrijk is dat bewoners medebeheerder worden van hun eigen omgeving en aspecten van die omgeving.
Thieu Besselink richtte zich in eerste instantie niet specifiek op de situatie in Buiksloterham, maar wilde een aanzet geven voor hoe de volgende fasen van Buiksloterham zouden kunnen worden ontwikkeld. Hiervoor introduceerde hij een aantal theoretische concepten, zoals het eigenaarschap van de commons, de maatschappelijke goeden, die aan de maatschappij toebehoren, dat wil zeggen: aan onszelf.
Bewoners moeten zich met elkaar verbinden en gezamenlijk optrekken, op allerlei manieren die een cumulatief gunstig effect kunnen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld in coöperaties, die gezamenlijk eigenaarschap ontwikkelen en zelf beslissen over bijvoorbeeld hun voedselvoorziening of hun data.

Een voorbeeld wat concreet kan ontstaan in Buiksloterham is burgertechnologie, vertelde Besselink. Een decentraal geregeld internet-netwerk, waarbij de deelnemers zelf de zeggenschap houden over hun eigen data. Of een mobiliteit hub, van deelauto’s en dergelijke, waarbij niet de ondernemer, maar de deelnemers zelf eigenaar zijn van de auto’s en fietsen, én van de data. Bewoners worden zo medebeheerders, en staan, in de woorden van Besselink ‘op eigen ooghoogte met bedrijven en overheid’. Learning Lab ontwikkelde een database van gemeenschapskennis, met verhalen, tegenstellingen en gevoeligheden. Buiksloterham zou zo’n database kunnen aanleggen voor het gebied, en die informatie beschikbaar kunnen stellen.

Albert Herder reageerde op Thieu Besselink met een aantal vragen, naar aanleiding van zijn ervaringen als ontwerper van de Cityplots van woningbouwcorporatie De Alliantie. Dit is een relatief klein project voor huurders. Hoe schaal je dit in meer dan één opzicht experimentele project op, gezien de woningbouwopgave in de stad? En wat doe je dan met de bijzondere aspecten van de huizen, die door hun aansluiting op het grondstoffenstation nu niet bepaald doorsnee huurwoningen zijn? Over deze en andere aspecten van de ‘opschaling’, een experiment grootschaliger elders introduceren, werd enige tijd doorgepraat.
Thieu Besselink daagde de MeetUp-bezoekers uit om zich als collectief meester te maken van de collectieve groenvoorziening en van de toekomstige invulling van de grote braakliggende terreinen. Hij nodigde de aanwezigen uit om zijn Learning Lab te benaderen voor kennis, en aanwezige kennis die al is opgedaan in Buiksloterham daar ook te delen.

De smaak te pakken? Binnenkort is er een nieuwe MeetUp.