Aanbod

Ondergrondse regenwaterbuffering, filtering en hergebruik

Ecologisch Waterbeheer (EWB): waarom?

Klimaatverandering leidt tot extremere weerpatronen. Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te kampen met overstromingen door hevige regenbuien en een afgenomen buffercapaciteit (als gevolg van een toename van verhard oppervlak). Afstromend regenwater van daken, wegen en kunstgrasvelden is vervuild met o.a. zware metalen en minerale oliën. Dit vervuilde regenwater mag niet geïnfiltreerd worden in de grond en kan niet worden hergebruikt indien het gebufferd wordt. Tegelijkertijd zorgen langere periodes van droogte voor een toenemende schaarste van (drink)waterbronnen, een lagere grondwaterspiegel, verrotting van paalfunderingen van (oude) gebouwen, verzilting, verhoogde kans op bos- en heidebranden en problemen voor landbouw, flora en fauna.

EWB: wat?

Ecologisch Waterbeheer (EWB) is een concept dat vervuild afstromend regenwater filtert, buffert, ondergronds opslaat en indien nodig infiltreert. Hierdoor worden (stedelijke) gebieden minder kwetsbaar voor hevige regenval én droogte als gevolg van klimaatverandering. Vervuild afstromend regenwater wordt behandeld en ondergronds opgeslagen, waarna het beschikbaar is voor hergebruik in allerlei toepassingen (zoals bluswater, irrigatiewater, beregening (kunst)grasvelden, proceswater, etc.). Hierdoor is het mogelijk om kosten te besparen door een verminderd drinkwatergebruik (kostprijs van water geproduceerd via het EWB systeem ligt, afhankelijk van de toepassing, tussen de €0,40 en €0,80 per m3). Naast hergebruik, is het ook mogelijk om het gezuiverde water veilig te infiltreren in de grond en daarmee verdroging te voorkomen door het grondwaterpeil te verhogen en verzilting te voorkomen (door de creatie van een zoete bel).

EWB: hoe?

Het EWB-concept is een combinatie van ondergrondse buffering, voorafgegaan door een aantal natuurlijke/ecologische zuiveringsstappen. Vervuild regenwater wordt opgevangen via een drainagesysteem, waarna het wordt gezuiverd tot binnen de normen van het Nederlandse infiltratiebesluit bodembescherming. Behandeling gebeurt door een mengsel van gegranuleerde schelpen en AA minerals. Dit ecologische mengsel zuivert regenwater van zware metalen, PAK en en andere vervuilingen van wegen, parkeerplaatsen, kunstgrasvelden, etc. De gegranuleerde schelpen hebben tevens een waterbufferend effect. Na behandeling, wordt het water ondergronds opgeslagen in een buffer, met daarin een ‘Airlift systeem’ dat voor een permanente stroming zorgt. Alvorens het water beschikbaar te maken voor hergebruik wordt de kwaliteit verbeterd via een bioreactor (om bacteriologische en organische vervuilingen te verwijderen) en de AA OB vitalizer. Het is ook mogelijk om grote volumes water te infiltreren via het DSI systeem en een ondergrondse zoete bel te creëren. Het systeem is modulair en opschaalbaar en daardoor toepasbaar in verschillende situaties en schaalgroottes.

Illustration
 
Geplaatst op 20 september 2017, 17:45 uur
Deel dit: